Dinsdag 11.05.21 | 19.23 uur

Natuurvriendelijke verbinding tussen De Wieden en het Vollenhovermeer

Start verbreding Ettenlandsch kanaal in Vollenhove

Ondertekening Verbreding Ettenlandsch kanaal

Ondertekening Verbreding Ettenlandsch kanaal© WDODelta

Het Ettenlandsch kanaal wordt verbreed. Provincie Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) trekken hierin samen op. Door de verbreding kan het waterschap de pompcapaciteit van gemaal Stroïnk volledig benutten. Door het Ettenlandsch kanaal te verbreden, kan in tijden van veel neerslag meer water worden afgevoerd om wateroverlast te voorkomen. In geval van droogte en om bodemdaling te voorkomen worden de peilen in de boezem en omliggende gebieden zo hoog mogelijk gehouden. Dat kan als het gemaal optimaal water kan aanvoeren via een breder kanaal.

Samen werken
Hetzelfde Ettenlandsch Kanaal moet volgens de provincie een natuurvriendelijke verbinding worden tussen De Wieden en het Vollenhovermeer. Dat is één van de Natura 2000 maatregelen in De Wieden.

Zowel provincie als waterschap spannen zich in voor een duurzaam en (kosten)efficiënte uitvoering van de werkzaamheden en het versterken van de biodiversiteit. Het combineren van werkzaamheden in een gebied is ook resultaat van de ‘Samen Werkt Beter aanpak’ in Overijssel. Gedeputeerde Ten Bolscher: ‘Goed dat provincie en waterschap samen optrekken. De provincie neemt de regierol op zich en de kosten van de uitvoering worden verdeeld’. De samenwerking, die vandaag officieel werd ondertekend, beperkt ook de overlast doordat er slechts één keer werkzaamheden in het gebied plaatsvinden.

Meer water en natuur
Het Ettenlandsch Kanaal wordt aan de zuidzijde ca. 25 meter breder met de aanleg van een natuurvriendelijke oever. Deze oever is straks voor otters en moerasvogels geschikt als verbindingszone tussen het Vollenhovermeer en De Wieden.

Lid van het dagelijks bestuur van het waterschap Hans Pereboom benadrukt ook de voordelen van de gecombineerde maatregelen. ‘Goede aan- en afvoer van het water is in dit gebied erg belangrijk. En nu profiteert de natuur ook’.

Aansluitend aan de verbreding van het kanaal komt een 30 meter brede rietzone. De oevers van het Ettenlandsch Kanaal zijn gunstig voor de ontwikkeling van een stevige (water)rietzone en daarmee voor een goed leefgebied voor de Grote Karekiet. Vooral de werking van de wind op de oevers en een rijke ondergrond (met klei/zand) zorgen voor een goede voedingsbodem voor rietontwikkeling.

Het droge grasland ten zuiden van het kanaal wordt natter gemaakt door extra in- en uitlaten aan te leggen. De bestaande natuur van de Wieden profiteert hiervan door het creëren van leefgebied voor de Porseleinhoen. Eveneens zal er een foerageergebied kunnen ontstaan voor o.a. de Bruine Kiekendief en Zwarte Stern. Om dit mogelijk te maken verplaatst het waterschap het gemaal aan de Duinweg. Daarnaast zullen, meer verspreid in het gebied, een aantal kades en keringen worden aangelegd. Verwacht wordt dat de werkzaamheden in het najaar van 2022 gaan starten. De kosten voor het waterschap bedragen ca. 3,5 miljoen euro. De provincie heeft een budget van ca, 8,8 miljoen euro beschikbaar.

Grootste laagveenmoeras van Noordwest-Europa
De Weerribben-Wieden is het grootste laagveenmoeras van Noordwest-Europa. Vanwege de bijzondere natuur zijn de Weerribben-Wieden aangewezen als Natura 2000-gebied. Als één van de doelstellingen hiervoor realiseert de provincie nieuwe natuur in de deelgebieden Muggenbeet, Verbinding Wieden-Vollenhovermeer en Duinweg-Leeuwte.

Om aan de natuurdoelen in drie nieuw in te richten deelgebieden in de Weerribben-Wieden te voldoen, past het waterschap de waterpeilen aan. Er is een hoger waterpeil nodig. Dit is met een peilbesluit vastgelegd. En ook wordt het watersysteem anders ingericht.

Gemaal Stroink
Het gemaal A.F. Stroïnk regelt het peil op de boezem (waterbergingsgebied) van Noordwest-Overijssel en de polders in Noordwest-Overijssel, de polder Nijeveen-Kolderveen en het stroomgebied van de Vledder en Wapserveense Aa. De totale oppervlakte van dit gebied is ruim 50.000 hectare. Bij hoog water in het boezemgebied pompt het gemaal het water via het Vollenhovermeer naar het IJsselmeergebied.

Door: De Brederwiedekrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DONDERDAG, 11.02.21 | 12.29 UUR


advertentie

Vandaag:
17° | 6°
Meer weer...
Morgen:
17° | 7°


AGENDA
  • Dinsdag 11.05.21
  • Woensdag 12.05.21
  • Donderdag 13.05.21
  • Vrijdag 14.05.21
  • Zaterdag 15.05.21
  • Zondag 16.05.21
  • Maandag 17.05.21
  • Volledige agenda...

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

TEKSTADVERTENTIES
Tekstbureau Arius
www.tekstbureauarius.nl
Tekstbureau Arius schrijft en herschrijft teksten in begrijpelijke taal!
Tim Fietst
www.timfietst.nl
Freelance sportverslaggever, journalist en tekstschrijver
Gevonden en verloren?!
www.steenwijkerland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Steenwijkerland!
www.steenwijkerland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.59038 s