Woensdag 19.01.22 | 09.17 uur

Inkijkexemplaar (alleen op afspraak) voor belangstellenden beschikbaar

Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Natura 2000 De Wieden ligt ter inzage

Provinciale Staten hebben op 9 december 2020 het definitieve Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor De Wieden vastgesteld. Het PIP ligt inclusief bijlagen en overige besluiten ter inzage van 19 januari tot en met 2 maart 2021. Die Wieden is één van de 24 Natura 2000-gebieden in Overijssel. Het Natura 2000-programma heeft als doel om kwetsbare natuur te beschermen en te herstellen. De provincie, andere overheden en natuur- en belangenorganisaties zijn hier verantwoordelijk voor. Met specifieke maatregelen die per gebied verschillen, maken we de natuur veerkrachtig en weerbaar tegen invloeden van buiten. Denk daarbij aan verdroging en de uitstoot van stikstof. Het nemen van maatregelen is daarom ook geen luxe, maar pure noodzaak.

Natuurherstel
De maatregelen voor het Natura 2000-gebied De Wieden richten zich vooral op het creëren van nieuw leefgebied voor verschillende moerasvogels zoals roerdomp, porseleinhoen en de unieke grote vuurvlinder. Daarnaast worden blauwgraslanden gerealiseerd. Hiervoor gaan we de bovenste laag grond afgraven en moerasgronden ontwikkelen.

Blauwgrasland betreft grasland dat grijsblauw kleurt van een aantal grassoorten en waarin veel zeldzame soorten leven, zoals de Zilveren maan (dagvlinder) en orchideeën. Ruim een eeuw geleden waren in de Nederlandse laagveengebieden nog grote oppervlakten blauwgrasland aanwezig, met in Noordwest-Overijssel nog enkele honderden hectare. Door ontginning, het gebruik van kunstmest, verlaging van de grondwaterstand zijn nog maar enkele hectares overgebleven.

Provinciaal Inpassingsplan
Om de gewenste natuurontwikkeling te bereiken moet een aantal werkzaamheden worden uitgevoerd die niet passen binnen het geldende ruimtelijke plan. Dit provinciaal inpassingsplan maakt de gewenste nieuwe inrichting mogelijk. Het gebied De Wieden krijgt in het PIP een nieuwe, passende bestemming.

Gecoördineerde besluiten
Samen met het PIP wordt een aantal besluiten ter inzage gelegd. Deze besluiten bestaan uit een aantal vergunningen en een peilbesluit. Deze zijn verleend door de provincie en het Waterschap Drents Overijsselse Delta en zijn nodig om de maatregelen in De Wieden uit te mogen voeren. Deze besluiten liggen samen het PIP ter inzage.

Waar inzien?
Het PIP ligt inclusief bijlagen en de verleende besluiten ter inzage van 19 januari tot en met 2 maart 2021. Gedurende deze periode is het PIP digitaal beschikbaar via www.overijssel.nl/loket/ter-inzage of via www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.9923.PIPWieden-va01. De besluiten zijn beschikbaar op www.overijssel.nl/loket/ter-inzage.

Tevens zijn het PIP inclusief bijlagen en de besluiten als inkijkexemplaar (alleen op afspraak) beschikbaar op:

Gemeentehuis Steenwijkerland, Vendelweg 1, 8331 XE Steenwijk.
Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle.

Indienen beroep vastgesteld PIP
In de periode van woensdag 20 januari tot en met dinsdag 2 maart 2021 kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze Afdeling beslist in eerste en enige instantie over de ingestelde beroepen. Belanghebbenden kunnen beroep instellen als zij een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-PIP en/of één van de gecoördineerde ontwerpbesluiten, of als hen redelijkerwijs niet verweten kan worden dat er geen zienswijze is ingediend. Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp PIP en het ontwerp-peilbesluit kan een ieder beroep instellen.

Een beroepsschrift kan ingediend worden onder vermelding van 'Definitieve besluiten De Wieden' aan: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Door: De Brederwiedekrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DONDERDAG, 14.01.21 | 09.11 UUR
Vandaag:
0° | 0°
Meer weer...
Morgen:
° | °


AGENDA
 • Vrijdag 28.01.22
 • Zaterdag 29.01.22
 • Zondag 30.01.22
 • Maandag 31.01.22
 • Dinsdag 01.02.22
 • Woensdag 02.02.22
 • Donderdag 03.02.22
 • Volledige agenda...

POLL

 • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

MEEST GELEZEN

MAAND GELEDEN

 • Dinsdag 28.12.21
 • Maandag 27.12.21
 • Zondag 26.12.21
 • Zaterdag 25.12.21
TEKSTADVERTENTIES
0.73293 s