Zaterdag 24.08.19 | 21.24 uur

Burgemeester Bats reikt koninklijke onderscheidingen uit

Lintjesregen in gemeente Steenwijkerland

Op vrijdag 26 april 2019 heeft burgemeester Rob Bats – ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit Koning Willem Alexander – aan elf inwoners van de gemeente Steenwijkerland een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. De lintjes zijn opgespeld in villa Rams Woerthe in Steenwijk.

1. Mevrouw P. Kleiker-Forsten (75) uit Steenwijk; lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw (Nel) Kleiker is al 36 jaar actief bij de Vereniging Ontmoetingscentra Lichamelijk Gehandicapten Noordwest-Overijssel en omstreken (kortweg Soos). De vereniging organiseert twee keer per week een middag voor ouderen en/of mensen met een handicap. Om gehandicapten bij te staan, begon mevrouw Kleiker in 1982 als EHBO’er bij de Soos. Inmiddels is zij zelf lid van de vereniging. Zij is voorzitter van de Werkgroep activiteiten en coördineert onder meer het vervoer met de bus van de Vereniging Gehandicapten Vervoer naar en van de Soos. Bij deze vereniging is zij sinds 1980 vrijwilliger en sinds 1993 bestuurslid. Ook voor het Kookproject van de Soos zet zij zich in. Met alle activiteiten biedt de Soos gezelligheid, afleiding en de mogelijkheid een sociaal netwerk op te bouwen om zo eenzaamheid tegen te gaan of te voorkomen. Mevrouw Kleiker is bij dit alles de spil in de organisatie.
Als zij bij de Soos een keer afwezig is, doet zij vrijwilligerswerk voor de schoolvoetbalcompetitie.
In de 28 jaar dat zij lid is van de Steenwijkse voetbalvereniging d’Olde Veste 54 heeft zij diverse vrijwilligersfuncties vervuld. Zij was betrokken bij de organisatie van de Avondvierdaagse voor de leden, organiseerde het schoolvoetbal en was leidster van een voetbalteam. Bij thuiswedstrijden was zij EHBO’er. Verder was zij lid van de evenementencommissie en van de jeugdcommissie.
Van 1978 tot 2011 was mevrouw Kleiker in een aantal functies actief voor het Rode Kruis. Als colonnelid tijdens de oefenavonden en als EHBO’er bij sportevenementen en de eerdergenoemde gehandicaptensoos. Zij heeft in Steenwijk het Jeugd Rode Kruis opgezet, voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 14 jaar. Het Jeugd Rode Kruis heeft in Steenwijk circa 10 jaar bestaan. Daarna gaf mevrouw Kleiker EHBO-les op scholen.

2. De heer K. Wink (69) uit Wanneperveen; lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer (Koop) Wink is sinds 1993 actief als vrijwilliger bij de voetbalvereniging Oranje Zwart in Wanneperveen. Als bestuurslid accommodatiezaken coördineerde hij jarenlang het onderhoud aan de speel- en trainingsvelden. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor het onderhoud aan het clubgebouw. Na zijn aftreden als bestuurslid accommodatiezaken ging hij verder als vrijwillig coördinator van de accommodatiebeheergroep, de ploeg vrijwilligers die elke dinsdagochtend op de velden aanwezig is voor onderhoud. Naast deze ochtend is hij ook de rest van de week vrijwel dagelijks op het voetbalveld te vinden.
Al ruim 25 jaar is de heer Wink organisator van de kaartavonden van de v.v. Oranje Zwart, die maandelijks op de vrijdagavond plaatsvinden. Hij houdt zowel de scores van de avond als die van het seizoensklassement bij. Datzelfde doet hij op de andere vrijdagavonden van de maand tijdens de kaartavonden van Dorpshuis De Wanne.
Verder organiseert hij het ‘10 over rood’ biljarttoernooi om het kampioenschap van Wanneperveen, een competitie die iedere woensdagavond plaatsvindt. Ook hier houdt hij de diverse scores bij. Dat doet hij ook tijdens het jaarlijkse open toernooi in december. Met deze activiteiten draagt de heer Wink bij aan de leefbaarheid van het dorp.
Enkele jaren was de heer Wink in het zomerseizoen een dag in de week actief als vrijwilliger-schipper van de Ecowaterliner, die het mogelijk maakt een fiets- of wandeltocht te combineren met een vaartocht door het Nationaal Park Weerribben-Wieden.
In Wanneperveen staat hij bekend als ‘man met een gouden hart’ en ‘altijd in touw voor Wanneperveen’. Kwalificaties die hem eerder een nominatie voor ‘Venekeie’ opleverden. In 2015 was de heer Wink sportvrijwilliger van het jaar in de gemeente Steenwijkerland.

3. Mevrouw M. Hoogstede-van Benthem (72) uit Vollenhove; lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw (Margriet) Hoogstede staat al ruim 30 jaar eenmaal per 2 weken een ochtend in de marktkraam ‘De Open Deur’ op de markt in Vollenhove. De marktkraam, oorspronkelijk een initiatief van de Evangelisatiecommissie van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in Vollenhove, is in 2016 ondergebracht in de zelfstandige Stichting Ankerboeken. Er worden boeken en aanverwante artikelen verkocht, evenals fairtrade cadeauartikelen van de stichting ‘Talent een eerlijke zaak’. Zij is 20 jaar secretaris van het bestuur en daarnaast sinds 2016 ook penningmeester.
Mevrouw Hoogstede is ruim 25 jaar lid van de werkgroep Vollenhove van het Nederlands Bijbelgenootschap. Zij is betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Bijbelquiz in een van de plaatselijke kerken en zorgt voor een stand van het genootschap tijdens diverse evenementen, zoals de braderie.
Verder is mevrouw Hoogstede actief binnen de Hervormde Gemeente Vollenhove. Zij gaf catechisatie aan kinderen met een verstandelijke beperking en bezoekt gemeenteleden voor pastorale bijstand. Tijdens de zomermaanden en op feestdagen verzorgt zij rondleidingen in de Grote of St. Nicolaaskerk in Vollenhove. Al vele jaren zet zij zich in als bestuurslid en penningmeester van de Hervormde Vrouwengroep ‘Het Kompas’, een actieve vereniging met 35 leden.
Sinds 2006 coördineert zij begrafenisdiensten vanuit de Grote Kerk, Tilvoorde en de Kapel. Zij verwerkt de giften voor de diaconie en de kerkrentmeesters.

4. De heer J.A. Trinks (51) uit Tuk; lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer (Jeroen) Trinks is 30 jaar lid geweest van de vrijwillige brandweer, achtereenvolgens in de voormalige gemeente Steenwijk, in de gemeente Steenwijkerland en bij de Veiligheidsregio IJsselland.
Na zijn basisbrandweeropleiding heeft de heer Trinks zich onder meer gespecialiseerd als gaspakdrager, brandweerchauffeur en pompbediener. Ook was hij chauffeur op het haakarmvoertuig en de hoogwerker. De heer Trinks verzorgde het klein onderhoud aan de ademluchtapparatuur en het vullen van ademluchtflessen. In september 2018 heeft hij zijn brandweerloopbaan beëindigd.

5a. De heer A. de Boer (71) uit Steenwijk; lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer (Auke) De Boer is 40 jaar actief lid geweest van carnavalsvereniging de Pompestompers in Steenwijk. Van 1988 tot 1997 was hij bestuurslid. Jaarlijks werd een kindercarnaval georganiseerd en sinds 1984 een carnaval voor mensen met een (verstandelijke) beperking.
Tijdens de carnavalsweek werd een oorkonde uitgereikt aan een vereniging of persoon die iets bijzonders had betekend voor de maatschappij én werd een baby uitgeroepen tot de ‘elfde van de elfde’-baby. Ook werden er ziekenbezoeken afgelegd.
De Vereniging Gehandicaptenvervoer Steenwijk e.o. kan sinds 2002 rekenen op de heer De Boer als chauffeur op de rolstoelbus.
Ook heeft hij een lange staat van dienst bij de Steenwijkse korfbalvereniging Noveas. In de jaren tachtig, toen Noveas speelde in de 1e klasse van de korfbalcompetitie afdeling Friesland, was hij voorzitter. De vereniging telde toen meer dan 200 leden. In die periode speelden bij Noveas ook veel militairen die gelegerd waren in de twee kazernes in onze gemeente. De heer De Boer was zelf beroepsmilitair en maakte veel collega’s enthousiast voor de korfbalsport. Aan hem werd de titel ‘erevoorzitter’ verleend. Toen de vereniging eind jaren negentig moest verhuizen naar sportpark De Nieuwe Gagels stak de heer De Boer veel vrije tijd in het afbouwen van de kantine en de kleedkamers. Ook verzorgde hij tot 2012 het drukwerk van het clubblad ‘de Kletskorf’.

5b. Mevrouw A.M. de Boer-Meijer (70) uit Steenwijk; lid in de Orde van Oranje-Nassau
Ook mevrouw (Annemieke) De Boer is 40 jaar actief lid geweest van carnavalsvereniging de Pompestompers in Steenwijk. In de beginjaren begeleidde zij de dansmariekes. Samen met haar echtgenoot organiseerde zij een kindercarnaval en sinds 1984 een carnaval voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Zij was secretaris van de carnavalsvereniging van 1997 tot 2016.
Sinds 2010 is mevrouw De Boer vrijwilliger bij voetbalvereniging Steenwijk. Achter de bar en in de keuken voorziet zij de bezoekers op vriendelijke en professionele wijze van dranken en snacks. Sinds 2017 treedt zij bij thuiswedstrijden van het eerste elftal regelmatig op als gastvrouw in de bestuurskamer.
Sinds 2012 is mevrouw De Boer een zeer gedreven vrijwilligster bij de Variant, een organisatie voor dagbesteding voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Zij is actief in de keuken, doet voorbereidingen en ondersteunt de cliënten met koken. Bij verjaardagen en ziekte brengt zij bij de deelnemers een zelfgemaakte kaart thuis.

6. Mevrouw M.J. Snoek-Gerritsen (73) uit Steenwijk; lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw (Marjo) Snoek is al 25 jaar dirigente bij het Christelijk Zangkoor ‘De Lofstem’ in Emmeloord. Haar muzikale kwaliteiten genieten waardering, maar vooral is zij iemand die heel goed met mensen kan omgaan. Naast de muziek is er ook altijd tijd voor een gezellig praatje tijdens het koffiedrinken met de koorleden. Anders dan door natuurlijk verloop, zijn er in al die 25 jaar nauwelijks mutaties geweest in het ledental. Integendeel, het koor heeft momenteel 48 leden en het ledental neemt nog steeds toe. Voor de meeste leden zijn de repetities een vast uitstapje. Men ontmoet elkaar, praat even bij en tussendoor worden er mooie liederen gezongen.
Naast de wekelijkse repetities zijn er jaarlijks ook enkele optredens, waarvoor extra gestudeerd moet worden. Op de Korendagen krijgt ‘De Lofstem’ meestal een goede waardering. Ook wordt er opgetreden in kerkdiensten en zorgcentra.
Mevrouw Snoek heeft tijdelijk het dirigentschap van het InterKerkelijk Koor Ens waargenomen. Deze waarneming werd afgesloten met een zangavond ter gelegenheid van het 65-jarig jubileum van het IKK.
Ruim 3,5 jaar was zij dirigente van ‘De Koplandzangers’ in Steenwijk, vroeger ‘De Stem des Volks’. Dit koor zingt licht klassiek, musical en moderne hits. Tijdens haar dirigentschap vierde het koor zijn 35-jarig bestaan met een jubileumconcert in theater De Meenthe.

7a. Mevrouw A. Henkel (58) uit Nijeveen; lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw (Ali) Henkel is al 40 jaar bestuurslid, waarvan 30 jaar penningmeester, van de korfbalvereniging Samen Een in Giethoorn. Ook was zij vele jaren trainster en begeleidde zij de jeugd bij wedstrijden. Zelf speelt zij nog steeds in het 1e team. Daarnaast helpt zij bij alle taken, acties en andere bezigheden binnen de vereniging. Zij organiseert samen met de andere bestuursleden jaarlijks een aantal activiteiten die de clubkas ten goede komen. Van de opbrengst worden korfbalclinics en andere korfbalactiviteiten georganiseerd voor de jeugd van Giethoorn. In mei is er een korfbalfamiliedag, met allerlei activiteiten voor de jeugd. In juni vindt de jaarlijkse rommelmarkt plaats en in december het eindejaarstoernooi met oud-leden. Als penningmeester is zij verantwoordelijk voor de financiële zaken rondom de genoemde activiteiten.

7b. De heer R.Z. Bijl (57) uit Giethoorn; lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer (Roel) Bijl is sinds 1980 actief bij korfbalvereniging Samen Een in Giethoorn. In 1986 trad hij toe tot het bestuur. Hij staat bekend als ‘de verenigingsduizendpoot’. Met zijn kennis, kunde en ervaring levert hij een belangrijke bijdrage aan de vereniging. Hij is op meerdere fronten actief voor de vereniging: als scheidsrechter, coach, wedstrijdsecretaris en trainer. Elk weekend is hij op het korfbalveld te vinden als beoordelaar, scheidsrechter of coach. Wekelijks geeft hij training aan een jeugdteam. Sinds 2015 is de heer Bijl voorzitter van de vereniging. De meeste taken die hij als bestuurslid al deed, voert hij nog steeds uit. In het voorjaar maakt hij het veld speelklaar en hij zorgt gedurende het seizoen voor het onderhoud. ’s Winters, als binnen wordt gespeeld, heeft hij om de 3 weken haldienst en zorgt hij ervoor dat alles er netjes bij ligt. Ook houdt hij de wedstrijdscores bij.
Vanaf de oprichting in 2015 is de heer Bijl vice-voorzitter van het bestuur van Stichting Beheer Activiteitencentrum De Buuzepolle. Het activiteitencentrum fungeert als clubgebouw voor de korfbalvereniging Samen Een.

7c. Mevrouw L. Woltman (55) uit Giethoorn; lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw (Luciènne) Woltman wordt gekenschetst als een ‘verenigingsmens pur sang’. Zij trad in 1983 toe tot het bestuur van korfbalvereniging Samen Een in Giethoorn. Gedurende 10 jaar was zij bestuurslid, trainster, wedstrijdsecretaris en scheidsrechter bij de jeugd. Zij stelde de opstelling voor de competitie op en informeerde de spelers. Om het korfballen te promoten verzorgde zij clinics in samenwerking met een naburige korfbalvereniging. Zelf was zij speelster in het 1e team.
Sinds 1993 is zij secretaris van het bestuur. Van 1990 tot 2015 verzorgde zij het clubblad De Ratel. In het blad werden de wedstrijdroosters, verslagen en aankondigingen van bijeenkomsten vermeld. Het blad speelde een grote rol bij de clubbinding. Ook is mevrouw Woltman actief bij diverse activiteiten die het bestuur organiseert om inkomsten voor de vereniging te verwerven. Vaak stond zij in de koek-en-zopietent van Samen Een. Verder verzorgt zij het schoonmaakrooster voor de kantine en de kleedkamers. Nog altijd is zij wedstrijdsecretaris en scheidsrechter bij de jeugdwedstrijden. Zij is een echte ambassadeur voor de korfbalsport.

7d. De heer S. Koen (65) uit Giethoorn; lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer (Sietze) Koen was 28 jaar aaneengesloten in een aantal functies actief bij korfbalvereniging Samen Een in Giethoorn. Hij begon als penningmeester, ook was hij trainer en scheidsrechter. Van 1988 tot 1992 was hij wedstrijdsecretaris. Daarnaast volgde hij de opleiding tot bondsscheidsrechter bij het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond. Naast wedstrijden van de eigen vereniging was hij scheidsrechter bij wedstrijden in competitieverband.
De heer Koen was 23 jaar bestuursvoorzitter van de korfbalvereniging. Hij stond bekend als een inspirerende en enthousiasmerende persoonlijkheid die veel werk verzette voor de vereniging. Hij stond altijd met raad en daad klaar en was actief bij alle evenementen die door het bestuur werden georganiseerd om geld in te zamelen ten bate van de vereniging. Ook de staat van het korfbalveld werd door hem nauwkeurig bijgehouden.
Na zijn vertrek uit het bestuur is hij nog steeds actief voor de vereniging, onder meer als klusjesman. Onder zijn leiding hebben leden de renovatie van de bestuurskamer in het clubgebouw zelf ter hand genomen. De heer Koen treedt nog steeds op als scheidsrechter bij wedstrijden van de eigen vereniging.

Door: De Brederwiedekrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | VRIJDAG, 26.04.19 | 13.00 UUR


advertentie

Vandaag:
31° | 20°
Meer weer...
Morgen:
32° | 20°advertentie
AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Tekstbureau Arius
www.tekstbureauarius.nl
Tekstbureau Arius schrijft en herschrijft teksten in begrijpelijke taal!
Tim Fietst
www.timfietst.nl
Freelance sportverslaggever, journalist en tekstschrijver
Gevonden en verloren?!
www.steenwijkerland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Steenwijkerland!
www.steenwijkerland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.32065 s